Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
517 postów 1380 komentarzy

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

Komisje i komisarze: Żydobolszewia knebluje Włochy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

«Po morderczym pressing'u medialnym, rząd Włoch zaakceptował w końcu definicję antysemityzmu sformułowaną przez agencję IHRA – Międzynarodowy Sojusz Pamięci o Ofiarach Holokaustu...»

RAM       28 luty 2020   

 
Na niezależnej stronie www.altreinfo.org, Giorgio Lunardi w swym artykule pełnym obaw i gorzkiej ironii, pisze:
 
Po morderczym pressing'u medialnym, rząd Włoch zaakceptował w końcu definicję antysemityzmu sformułowaną przez agencję IHRA – Międzynarodowy Sojusz Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

 
 
Mieliśmy do czynienia z ogólnoświatowym naciskiem medialnym – jaki międzynarodowa wspólnota żydowska wywierała jednocześnie we wszystkich krajach zachodnich i który we Włoszech – w czasie krótszym od 3 miesięcy – doprowadził do utworzenia tzw. «Komisji Segre» (przewodniczy jej senator Liliana Segre), do powołania Komisarza ds. Antysemityzmu i Nietolerancji (którym stała się prof. Milena Santerini) oraz do przyjęcia definicji antysemityzmu opracowanej przez IHRA – której zgodność z konstytucją włoską powinna być jeszcze sprawdzona.
 
***
W tym miejscu należy opisać pokrótce mistyfikację, przy pomocy której żydobolszewia włoska sfabrykowała grunt pod stworzenie tzw. «Komisji Segre». Liliana Segre jest żydowską senator w parlamencie włoskim.
 
Jak kilka miesięcy temu relacjonowała witryna niezależna www.termometropolitico.it, 26 października 2019, lewacka «La Repubblica» opublikowała artykuł zatytułowany «Liliana Segre, Żydówka. Nienawidzę cię», w którym jego autor cytował raport włoskiego obserwatorium antysemickiego, utrzymując, że – w roku 2019 – Segre znieważana była we włoskich mediach społecznościowych z częstotliwością 200 obelg dziennie.
 
Cytowany przez lewaków raport został opublikowany w 2 dni później.
 
Z podanych w nim analiz wynika jednakże coś całkowicie innego niż to, o czym donosił dziennik «La Repubblica».
 
Dane, których użyto do oskarżania Włochów o antysemityzm odnosiły się do roku 2018 a nie 2019, zaś ilość wypowiedzi antysemickich wynosiła 197 ROCZNIE, a nie 200 DZIENNIE i nie dotyczyła wyłącznie senator Segre.

 
W raporcie infomowano:
«Takie osoby publiczne jak Gad Lerner, Emanuele Fiano, Sandro Parenzo, Enrico Mmentana i Liliana Segre (włoscy politycy i dziennikarze pochodzenia żydowskiego) są często obrażani w mediach społecznościowych» (Antysemityzm we Włoszech w roku 2018, strona 12).
 
Witryna podkreśla, że «La Repubblica» zogniskowała kwestię wyłącznie na senator Segre, pompując ilość inwektyw do 200 dziennie, ponadto odnoszących się jakoby wyłącznie do niej.
 
Zrobiono to po to, by móc wkrótce oskarżyć Włochów o antysemityzm, powołać do życia komisję parlamentarną ds. antysemityzmu i nietolerancji, na czele której umieszczona została właśnie senator Liliana Segre, a także dać Żydówce eskortę w postaci dwóch policjantów opłacanych przez włoskich podatników.

 
Przewodnicząca Komisji Antysemickiej Liliana Segre
 


 
Komisarz Milena Santerini
 
***
 
Lunardi pisze dalej:
Według definicji IHRA, za przejawy antysemityzmu podlegające ściganiu sądowemu uważa się:
 
- zachęcanie i przyczynianie się do mordowania Żydów lub do działania na ich szkodę, albo też usprawiedliwianie tego rodzaju zachowań w imię ideologii radykalnych lub ekstremistycznych poglądów religijnych;
 
- formułowanie fałszywych, odbierających ludzką godność, niegodziwych lub stereotypowych zarzutów w stosunku do Żydów jako takich lub – dla przykładu – w odniesieniu do władzy Żydów rozumianych jako społeczność; propagowanie mitów na temat spisku żydostwa światowego lub mówiących o Żydach kontrolujących mass media, gospodarki i rządy krajów a także inne instytucje społeczne;
 
- przypisywanie Żydom odpowiedzialności za zachowania niewłaściwe – rzeczywiste lub fikcyjne, których dopuściła się jedna tylko osoba czy też grupa Żydów, lub za przestepstwa, których sprawcami byli nie-Żydzi;
 
- zaprzeczanie zaistnienia, zasięgu, mechanizmów (np. komór gazowych) lub intencjonalności ludobójstwa Żydów (Holocaust) zrealizowanego podczas II wojny światowej przez narodowosocjalistyczne Niemcy razem z ich sojusznikami i wspólnikami;
 
- oskarżanie Żydów jako narodu lub Izraela jako państwa o sfabrykowanie lub wyolbrzymienie rozmiarów Holocaustu;
 
- oskarżanie obywateli pochodzenia żydowskiego o bycie bardziej wiernymi Izraelowi lub rzekomym, ogólnoświatowym priorytetom żydowskim niż interesom państw przez nich zamieszkiwanych;
 
- odmawianie narodowi żydowskiemu prawa do samostanowienia, np. utrzymując, iż istnienie państwa Izrael ma wymiar rasistowski;
 
- stosowanie podwójnych standardów poprzez narzucanie Izraelowi procedur nieużywanych lub  niewymaganych w stosunku do innych państw demokratycznych;
 
- używanie symboli i wyobrażeń należących do antysemityzmu klasycznego (np. przedstawiających Żydów jako zabójców Chrystusa lub praktykujących krwawe rytuały) w celu zobrazowania Izraela lub Izraelczyków;
 
- porównywanie dzisiejszej polityki Izraela do polityki nazistowskiej;
 
- uznawanie Żydów za zbiorowo odpowiedzialnych za działalność państwa Izrael;
 
Należy wyjaśnić, że antysemityzm jest godny potępienia, tak jak rasizm i każda inna forma dyskryminacji. Pozostaje jednakże kwestia: co powinno uznane być za antysemityzm?
 
W definicji, zażyczonej sobie przez międzynarodową wspólnotę żydowską, która bez wahania zaakceptowana została przez rząd Włoch, znajdują się pewne kwestie niepodlegające dyskusji, jak dla przykładu ustęp pierwszy: « zachęcanie i przyczynianie się do zabijania Żydów». Wydaje się, że formułowanie go jest całkowicie zbyteczne, jako że jest to czyn przestępczy ścigany na całym świecie.
 
Punkt 2 natomiast, jako akt antysemityzmu określa piętnowanie «władzy Żydów jako wspólnoty». Wynika stąd, że od dziś, utrzymywanie, że «Żydzi kontrolują zasoby finansowe» będzie uważane za antysemityzm.
 
Definicja sformułowana przez IHRA jest wszechogarniająca i to do tego stopnia, że od chwili obecnej, kryminalizowany będzie każdy, kto krytykuje Żydów lub Izrael.
 
Wkrótce, ten, kto nie będzie wyrażał poparcia dla Żydów – podobnie jak miało to miejsce 100 lat temu w Związku Sowieckim – zgodnie relacjami Aleksandra Sołżenicyna zawartymi w książce «Dwieście lat razem» – zostanie obwołany antysemitą.
 
Od dziś, sporządzanie analiz historycznych lub relacjonowanie wydarzeń bieżących, w których udział biorą Żydzi – bez ryzyka popełnienia przestępstwa – stanie się niezwykle trudna.
 
Wbrew wszelkiej logice, również krytykowanie Izraela lub syjonizmu będzie mogło być uważane za antysemityzm. (...)
 
Nasuwa sie pytanie: co stanie się ze wszystkimi rozważaniami historycznymi lub bieżącymi, które zostały opracowane do tej pory?
Czy zostaną one poddane cenzurze globalnej?
A może wszystkie książki zawierajające analizy zakazane zostaną spalone?
Czy kontrowersyjni blogerzy staną przed sądami, czy też obejmie ich konwalidacja globalna?  
 
Może wydawać się wam, że sprawy te mają znaczenie marginesowe, ale dla mnie są one bardzo ważne. Od nich zależy moja wolność. Sadzę, że zależy od nich również wolność moich potomków –  zauważając, że środki represyjne jakie planują Żydzi mają być wielopokoleniowe.
 
Posypuję moją głowę popiołem
 
Jak chodzi o przeszłość i kwestie, na temat których pisałem do tej pory, posypuję mą głowę popiołem, odwołując się do miłosierdzia Policji Imperialnej i Sądów Prawdy.
 
W ramach mojego parcjalnego usprawiedliwienia powiem co następuje:
 
- Podczas holokaustu – celowo spowodowanego przez Niemców – śmierć poniosło dokładnie 6 milionów Żydów (ani jednego mniej). Jeżeli w przeszłości wyraziłem jakieś skromne i niewinne wątpliwości na temat ilości zabitych Żydów oraz kwestionowałem tryb, przy pomocy którego masakra ta została dokonana – proszę o wybaczenie wszystkich Żydów zamieszkujących tak planetę Ziemię jak i Drogę Mleczną. Od dziś będę wierny rekonstrukcjom dokonanym przez Elie Wiesel'a, zawartym w majstersztyku jego autorstwa, noszącym tytuł «Noc» i w każdym napisany przeze mnie tekście odwołam się aseptycznych scen z «Listy Schindlera».
 
- Jest kłamstwem twierdzenie, że Żydzi kontrolują prasę, przekaz telewizyjny, Hollywood, wytwórnie filmowe, koncerny fonograficzne, Facebook, Google, Youtube, Twitter, Instagram, Whatsapp, Big Pharmę i pornografię online. W przeszłości wyrażałem pewne wątpliwości na ten temat, ale obecnie opamiętałem się.

 
- Szlak Atlantycki i handel niewolnikami znajdowały się w rękach ludzi bez skrupułów, którzy prawie że wszyscy byli Żydami, jak twierdzi Nation of Islam i Louis Farrakhan, co absolutnie nie oznacza, że powinno się obwiniać za to innych Żydów.
 
(O Louis'ie Farrakhan'ie pod linkiem:
 
Większość bolszewików mordujących i dręczących chrześcijan rosyjskich w mrocznych, komunistycznych czasach istnienia Związku Sowieckiego była Żydami, co ujawnił i udokumentował niepodważalnymi dokumentami Aleksander Sołżenicyn – znany antysemita.  Jednakże wszyscy inni Żydzi – dla przykładu Bela Kun wraz z jego wspólnikami absolutnie nie powinni być oskarżani o zbrodnie popełnione przez Żydów rosyjskich. Faktycznie, były to dwa różniące się między sobą rodzaje czerwonego terroru (autor artykułu ironizuje). Bolszewicy rosyjscy mordowali ludzi na ich modłę, zaś Bela Kun robił to po swojemu – wyrzucając swe ofiary z jadącego pociągu.
 
- Całkowitą nieprawdą jest, że Żydzi chcieli wybuchu I wojny światowej i że wywołali ją. Fakt, że w pracach na Traktatem Wersalskim wzięło udział ponad 500 Żydów jako reprezentantów wszystkich krajów-zwycięzców absolutnie nie ma znaczenia. Traktat okazał się katastrofalny w skutkach tak dla Europy jak i dla całego świata – nie stało się to jednak z ich winy.
 
- Nieprawdą jest, że Żydzi chcieli wybuchu II wojny światowej i że wywołali ją. Fakt, że w roku 1933, międzynarodowe żydostwo wypowiedziało Niemcom wojnę niczego nie dowodzi. A już na pewno nieistotny jest fakt, że 70 % członków Trybunału Norymberskiego stanowili Żydzi. Są to jedynie głupie spekulacje oraz jak najprawdziwsze kalumnie. Żydzi działali wyłącznie w interesie państw, które reprezentowali.

 
- Nieprawdą jest, że finansjera, która monopolizuje i niszczy bogactwa planety znajduje się w rękach kliki Żydów, której przewodzą potomkowie rodów Rothschildów, Warburg, Goldman, Sachs, Lehman, Kuhn, Sassoon. Elkann, Loeb, Shiff, Davidson i Lazare. Fakt, że amerykański Federal Reserve, Centralny Bank Europejski oraz prawie że wszystkie pozostałe banki centralne kontrolowane są przez Rothschildów nie posiada jakiegokolwiek znaczenia. Tak, czy owak, nawet gdyby informacje te były prawdziwe, reszta bankierów żydowskich nie jest odpowiedzialna za czyny wymienionej co tylko kliki. Niektórzy z nich mogą być uważani za kolaborantów i pomagierów owych mocy, jednakże podobną działalnością zajmuje się mnóstwo innych, włącznie z chrześcijanami i muzułmanami. Pieniądze są pieniędzmi, czyli pecunia non olet.
 
Nieprawdą jest, że Żydzi wierniejsi są Izraelowi, niż krajom, w których żyją od tysięcy lat. Dowodem tego jest fakt, że Mossad jest najmniej efektywnym wywiadem działającym na świecie.
 
- Żołnierze izraelscy są wprawnymi pilotami dronów i świetnymi snajperami. Jest prawdą, że przy użyciu karabinów snajperskich Izraelczycy zabijają Palestyńczyków z dużej odległości, ale nie oznacza to, że nie cierpią podczas gdy zabijają osoby bezbronne lub kiedy zmuszeni są do niszczenia domów, w których mieszkają dzieci palestyńskie.
 
- Krytyki w stosunku do państwa Izrael są zawsze przejawem antysemityzmu, więc zaprzestanę ich. Faktycznie, koniec końcem, jestem głęboko przekonany, że legislacja miedzynarodowa przyznała Izraelczykom należne im prawo do zabijania bezbronnych demonstrantów lub do okaleczania ich tak, by dalsze ich życie toczyło się na wózku inwalidzkim, oraz do niszczenia ich domostw. Konkluzja jest taka, że Izrael działa zgodnie z prawem międzynarodowym.
 
Nie jest prawdą, że Żydzi kierują polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zniszczyli Irak, Libię oraz Syrię, oraz chcieliby unicestwić również Iran. Nie robią tego jednakże, by oddać przysługę Izraelowi ale wyłącznie z sympatii do tegoż państwa. A zatem, kwestia redukuje się wyłącznie do sentymentów, z którymi sidła mocy żydowskich nie mają nic wspólnego. (...)
 
Zaprzestając ironizowania, należy stwierdzić, że historia zawsze pozostawia po sobie ślady i że nie można jej zmienić.
 
«Można oszukiwać wielu ludzi przez pewien czas, niektórych przez cały czas, ale nie da się oszukiwać wszystkich przez cały czas» - stwierdził Abraham Lincoln.
 
Rzeczą najwłaściwszą byłoby zmierzenie się z historią i zaakceptowanie jej taką jaka jest w rzeczywistości, unikając popełniania tych samych błędów. (...)
 
Może należałoby zrobić to jednocześnie zdejmując z grzbietu owczą skórę, jako że – jak by nie było – prawie że wszyscy zorientowali się, na czym ta gra polega. (...)
 
Przypomnijmy na koniec stwierdzenie Orwella, mówiące, że "w czasach powszechnego fałszu, mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym". 
 
 
Skrót:
 

Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń i wskazaniem adresu tekstu źródłowego) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

KOMENTARZE

 • Mały przytyk
  Sułtani tureccy utrzymywali przez wieki wielką flotyllę galer.Inne statki były na morzu śródziemnym rzadkości. Galery pływały napędzane tysiącami niewolników. Niewolników dostarczali głównie zamieszkujący Krym Tatarzy.
  Nieprawdą jest, że Tatarom nie wolno było wjeżdżać z jasyrem do Stambułu
  gdyż mogli to robić jedynie Żydzi handlujący jeńcami chrześcijańskimi.
  Jedynie piraci afrykańscy i Kawalerowie Maltańscy sami zdobywali jeńców na swoje galery.
 • @wujal 08:59:11
  .
  w artykule nie chodzi o to, czy ktoś coś robił czy nie robił, Żyd czy nie Żyd, ale o KNEBLOWANIE!
 • Już w roku 2017 o CORONAVIRUSIE we Włoszech wiedział Astérix!
  https://www.cuatro.com/cuatroaldia/asterix-obelix-lucharon-contra-coronavirus-italia-comic_18_2906670317.html
  https://www.elplural.com/comunicacion/internet/comic-asterix-italia-predijo-coronavirus-y-no-broma_234196102
  https://www.maurizioblondet.it/asterix-sapeva-del-coronavirus-dal-2017/?utm_medium=push&utm_source=onesignal

  https://www.breakingisraelnews.com/144693/coronavirus-god-destabilizing-world-economy-for-arrival-of-messiah-leading-rabbi-says/
 • No cóż
  sprawdza się stara zasada- chcesz wiedzieć kto ma faktyczną władzę, sprawdź kogo nie wolno krytykować. Mam nadzieję, że takie stwierdzenie nie jest antysemityzmem.
  Poza tym należ oczekiwać w niedługim czasie podobnej ustawy w "najbardziej antysemickim" kraju na świecie, czyli w Polsce.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930