Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
492 posty 1282 komentarze

GEOPOLITICA & DINTORNI – Włoski punkt widzenia

RAM

Rząd USA od lat wiedział o śmiertelnych skutkach szczepionek

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Zanim wdrożony został w USA obowiązujący dziś program szczepień – 'śmierć łóżeczkowa' miała miejsce tak rzadko, że nie była wręcz uwzględniana w statystykach śmiertelności..."

 


Szczepionki: Alarmujące statystyki i zatrważające dane były znane rządowi USA od wielu lat

 

VACCINI. L’ALLARME ERA NOTO AL GOVERNO USA DA ANNI. DATI UFFICIALI TERRIFICANTI

http://www.paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=1756

 


Paolo Barnard

(dziennikarz i eseista włoski)   22 maj 2017    tłum. RAM

 


Dziennikarz chący zdemaskować promotora działań niebezpiecznych czy społecznie szkodliwych ma tylko jedną rzecz do zrobienia, a mianowicie solidne zajęcie się grzebaniem w jego sprawach oraz wydobycie stamtąd dowodów na to, że tenże promotor doskonale wiedział o tym, iż to co lansuje (lub narzuca) jest niebezpiecznie i społecznie szkodliwe. (...)

 

Na dzień dzisiejszy, największym na świecie promotorem szczepień są USA, które narzucają własnym małym obywatelom 26 ich dawek – przy czym należy wiedzieć, że dawka może zawierać 3 szczepionki.

 

Zgodnie z tym, co napisałem wcześniej - pogrzebałem w sprawach tych, którzy szczepionkami zajmują się, tj. w materiałach agencji  National Institutes of Health  – należącej do rządu amerykańskiego, a w szczególny sposób w dokumentach jej odgałęzienia o nazwie  National Center for Biotechnology Information,  gdzie znalazłem dowód na to, że – na podstawie wysoce zaawansowanych badań zleconych przez rząd USA i zawierających dowody wręcz zatrważające – Wielki Promotor szczepionek od wielu lat znał i świadomie ignorował śmiertelne zagrożenia, jakie stwarza ich stosowanie.

 

National Institutes of Health (NIH)

https://www.nih.gov/

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health

 

National Center for Biotechnology Information

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information

 

We wrześniu 2011 agencja National Institutes of Healths – National Center for Biotechnology Information opublikowała studium zatytułowane:


"Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?" – autorstwa badaczy Neil'a Z. Miller'a i Gary S. Goldman'a.

 

Studium przeanalizowało dwa parametry (w 34 krajach rozwiniętych, a także w krajach Trzeciego Świata): IMR – INFANT MORTALITY RATE – wskaźnik umieralności niemowląt oraz SIDS – SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME – wskaźnik dotyczący zespołu nagłego zgonu niemowląt.

 

Już pierwsze zdania cytowanego raportu są niepokojące:

 

"The US childhood immunization schedule specifies 26 vaccine doses for infants aged less than 1 year—the most in the world — yet 33 nations have lower IMRs". 

 

"Amerykański program szczepień dzieci wyszczególnia 26 dawek szczepionek dla dzieci poniżej 1 roku życia (co jest maximum światowym) – ale pomimo tego 33 pozostałe kraje rozwinięte mają niższy wskaźnik IMR (umieralności niemowląt)".

 

Następny fragment raportu donosi:

 

"Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009)". 

 

"Analiza regresji liniowej średnich wartości IMR wykazuje wysoką pod względem statystycznym korelację pomiędzy rosnącą ilością dawek szczepionek i wzrostem wskaźnika umieralności niemowląt".

 

Autorzy opracowania już na jego początku zalecają:

 

"A closer inspection of correlations between vaccine doses, biochemical or synergistic toxicity, and IMRs is essential".

 

"Niezbędne jest przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy korelacji pomiędzy dawkami – szczepionkami, ich toksycznością biochemiczną lub synergiczną i IMR – wskaźnikiem umieralności niemowląt".

 

Studium, o którym mowa kategorycznie zaprzecza opiniom Billa Gates'a i mówi, że jak chodzi o dzieci żyjące w krajach Trzeciego Świata – powody umieralności niemowląt nie mają nic wspólnego z chorobami wieku dziecięcego, ale powodowane są głównie brakiem właściwego żywienia:

 

"It is instructive to note that many developing nations require their infants to receive multiple vaccine doses and have national vaccine coverage rates (a percentage of the target population that has been vaccinated) of 90% or better, yet their IMRs are poor. (...)The US infant mortality rate of 6.22 infant deaths per 1000 live births ranked 34th.(...)

 

For example, Gambia requires its infants to receive 22 vaccine doses during infancy and has a 91%–97% national vaccine coverage rate, yet its IMR is 68.8. Mongolia requires 22 vaccine doses during infancy, has a 95%–98% coverage rate, and an IMR of 39.9. These examples appear to confirm that IMRs will remain high in nations that cannot provide clean water, proper nutrition, improved sanitation, and better access to health care". 

 

"Jest rzeczą pouczającą odnotowanie, że w wielu krajach Trzeciego Świata szczepienia niemowląt są bardzo rozpowszechnione i dotyczą nawet ponad 90 % populacji dzieci – pomimo to wskaźnik śmietelności niemowląt jest wysoki. Dla porównania: wskaźnik IMR w USA wynosi 6,2 śmierci na 1000 urodzeń (34 pozycja – )

 

 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/table/table1-0960327111407644/.

 

Gambia zmusza do aplikowaniu dzieciom 22 dawek szczepionek (91 – 97 % populacji niemowląt), pomimo to wskaźnik IMR osiąga 68,8. W Mongolii – przy tej samej ilości dawek (95 – 98 % pokrycia populacji) – IMR ma wartość 39,9.

 

Porównanie wydaje się dowodzić, że wskaźnik IMR w krajach trzeciego świata pozostanie nadal wysoki ze względu na brak czystej wody do picia, brak właściwego odżywiania i niedpowiednie warunki samitarne".  (Nie ze względu na brak szczepień).

 

Dalej amerykański raport stwierdza:

 

"It appears that ata certain stage in nations' movement up the socio-economic scale — after the basic necessities for infant survival (proper nutrition, sanitation, clean water, and access to health care) have been met—a counter-intuitive relationship occurs between the number of vaccines given to infants and infant mortality rates: nations with higher (worse) infant mortality rates give their infants, on average, more vaccine doses". 

 

"Wydaje się nam, że – w krajach rozwijających się, na pewnym etapie – gdy podstawowe warunki dla przeżycia niemowląt (właściwe odżywianie, warunki sanitarne, czysta woda i dostęp do lecznictwa) zostają zagwarantowane – ma miejsce sprzeczna z intuicją relacja pomiędzy ilością aplikowanych niemowlętom szczepionek i IMR – czyli wskaźnikiem ich umieralności".

 

Autorzy piszą dalej:

 

"(...) the United States has seen little improvement in its IMR since 2000".

 

"Jak chodzi o IMR – USA od roku 2000 poczyniły znikomy postęp" – a przyczyny stereotypowe, takie jak konsekwencje porodu, itp. nie wyjaśniają zjawiska.

 

"In 2009, five of the 34 nations with the best IMRs required 12 vaccine doses, the least amount, while the United States required 26 vaccine doses, the most of any nation".

 

"Należy zauważyć, że w roku 2009 – 5 krajów (na 34 analizowane) posiadających najlepszy wskaźnik IMR – aplikowało niemowlętom jedynie 12 dawek szczepionek (najniższa ilość) – podczas gdy w USA stosuje się 26 – najwięcej na świecie".

 

Bardzo ważne w omawianym studium jest następujące stwierdzenie:

 

"A scatter plot of each of the 30 nation’s IMR versus vaccine doses yielded a linear relationship with a correlation coefficient of 0.70 (95% CI, 0.46–0.85) and p < 0.0001 providing evidence of a positive correlation: IMR and vaccine doses tend to increase together".

 

"Diagram korelacyjny pomiędzy IMR i dawkami szczepionek – zrealizowany dla każdego z 30 krajów (...) dostarczył dowodów istnienia pozytywnego między nimi związku, co oznacza, że IMR – wskaźnik umieralności niemowląt i dawki szczepionek wzrastają równolegle".

 

Po czym badacze z National Institutes of Healths – National Center for Biotechnology koncentrują się na tzw. SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME – SIDS (NAGŁA ŚMIERĆ NIEMOWLĄT) i piszą:

 

"Prior to contemporary vaccination programs, ‘Crib death’ was so infrequent that it was not mentioned in infant mortality statistics. In the United States, national immunization campaigns were initiated in the 1960s when several new vaccines were introduced and actively recommended. For the first time in history, most US infants were required to receive several doses of DPT, polio, measles, mumps, and rubella vaccines".

 

"Zanim wdrożony został w USA obowiązujący dziś program szczepień – 'śmierć łóżeczkowa' miała miejsce tak rzadko, że nie była wręcz uwzględniana w statystykach śmiertelności.

 

Krajowe kampanie szczepionkowe w USA rozpoczęły się w roku 1960 – wtedy to wprowadzono i zalecono kilka nowych szczepionek. Po raz pierwszy w historii większości niemowląt zostały zaaplikowane szczepionki przeciwko DPT, chorobie Heinego-Medina, odrze, śwince i różyczce".   

 

"Shortly thereafter, in 1969, medical certifiers presented a new medical term—sudden infant death syndrome.  By 1980, SIDS had become the leading cause of postneonatal mortality (deaths of infants from 28 days to one year old) in the United States".

 

"Wkrótce potem, w roku 1969 został przedstawiony nowy termin medyczny – SIDS – NAGŁA ŚMIERĆ NIEMOWLĄT. Od roku 1980 SIDS stał się w Stanach Zjednoczonych główną przyczyną śmiertelności dzieci w okresie poporodowym (w wieku od 28 dni do 1 roku życia)".

 

"Torch found that two-thirds of babies who had died from SIDS had been vaccinated against DPT (diphtheria–pertussis–tetanus toxoid) prior to death". 

 


"Z badań Torch'a wynika, że 2/3 niemowląt, które zmarły na SIDS było przed śmiercią zaszczepione przeciwko DPT (błonicy – kokluszowi – tężcowi)

 

 

Torch WC. – "Diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization: a potential cause of the sudden infant death syndrome (SIDS)". American Academy of Neurology, 34th Annual Meeting, Apr 25-May 1, 1982. Neurology 32(4): pt. 2

 

"Fine and Chen reported that babies died at a rate nearly eight times greater than normal within 3 days after getting a DPT vaccination".

 

"Naukowcy Fine i Chen donieśli, że niemowlęta w okresie 3 dni po zaaplikowaniu szczepionki przeciwko DPT (błonicy – kokluszowi – tężcowi) – umierają w tempie 8-krotnie wyższym od normy".

 

Fine PE, Chen RT – "Confounding in studies of adverse reactions to vaccines"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1415136

 

"Ottaviani et al. documented the case of a 3-month-old infant who died suddenly and unexpectedly shortly after being given six vaccines in a single shot: “Examination of the brainstem on serial sections revealed bilateral hypoplasia of the arcuate nucleus. The cardiac conduction system presented persistent fetal dispersion and resorptive degeneration.

 

This case offers a unique insight into the possible role of hexavalent vaccine in triggering a lethal outcome in a vulnerable baby.” Without a full necropsy study in the case of sudden, unexpected infant death, at least some cases linked to vaccination are likely to go undetected".

 

Studium Ottaviani'ego dokumentuje śmierć 3-miesięcznego dziecka, które zmarło nagle po otrzymaniu jednorazowej dawki 6 szczepionek. (...).

 

Przypadek ten stwarza alarm co do możliwej roli tego rodzaju szczepionek w przypadkach zejść śmiertelnych dzieci bardziej na nie wrażliwych. Bez pełnej sekcji zwłok niemowląt zmarłych na SIDS – przypadki mające związek ze szczepionkami pozostaną niewykryte".


Ottaviani GLavezzi AMMatturri L. – "Sudden infant death syndrome (SIDS) shortly after hexavalent vaccination: another pathology in suspected SIDS?"

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231176

 

 

 

Przedstawiona powyżej dokumentacja naukowa, pozostająca na najwyższym światowym poziomie medyczno – technologicznym została opracowana w ramach prac realizowanych dla amerykańskiego rządu, który jest dziś globalnym promotorem szczepionek.

 

Wniosek jest więc tylko jeden, a mianowicie, że USA wiedziały, iż szczepionki mogą zabijać.

 


 Artykuł źródłowy:

 

"Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?" – autorzy: Neil Z. Miller i Gary S. Goldman

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

 

Autorzy studium:


Neil Z. Miller – married, two children (who were born at home and not vaccinated - ojciec 2 dzieci urodzonych w domu i nieszczepionych).

http://www.icimed.com/Conference_CVs/Buffalo/Neil_Z_Miller_CV_Bio.pdf

http://vaccines.procon.org/view.source.php?sourceID=012895

https://www.amazon.com/Neil-Z.-Miller/e/B001JP7UW6

http://www.thinktwice.com/author.htm

 

Gary S. Goldman, Ph.D

http://www.whale.to/vaccines/goldman_h.html

 

***


Lobby szczepionek co tylko wymusiło we Włoszech dekret:


Dekret rządowy o obowiązkowych szczepieniach w żłobkach i przedszkolach. Sankcje w szkołach podstawowych

Vaccini, obbligatori per decreto in nidi e materne. Sanzioni alle elementari

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-05-19/vaccini-scontro-sull-eta-dell-obbligo-lorenzin-fino-dieci-anni-083615.shtml?uuid=AEvoUHPB&refresh_ce=1

 

 

W kraju rozpoczynają się także czystki wśród lekarzy sprzeciwiających się szczepionkom:

 

Wyrazy solidarności dla dr. Roberta Gava – usuniętego z rejestru lekarzy przez komisję pragnącą przypodobać się lobby szczepionkowemu

Solidarietà al Dottor Roberto Gava: radiato per compiacere la lobby vaccinale

https://autismovaccini.org/2017/04/21/solidarieta-al-dottor-roberto-gava-radiato-per-compiacere-la-lobby-vaccinale/

 

 

Usunięto z rejestru lekarzy dr. Dario Miedico - przeciwnego szczepionkom

Radiato Dario Miedico, dottore anti vaccinazioni

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/radiato-dario-miedico-dottore-anti-vaccinazioni-1401426.html

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/05/24/vaccini-ordine-milano-ha-radiato-un-medico_8d4d151f-dbd8-4c52-aa95-80c808aeb545.html

 

 

wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

 

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick'a autora tłumaczeń) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych. 

 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Dzień dobry,

  "Amerykański program szczepień dzieci wyszczególnia 26 dawek szczepionek dla dzieci poniżej 1 roku życia"

  Kuźwa, to już jest albo debilizm, jeśli wierzą, że to pomaga, albo planowane morderstwo na własnym narodzie. Innej opcji nie widzę.

  Przyszedł mi kiedyś do głowy pomysł, żeby sprawdzić, które szczepionki są naprawdę niezbędne i ograniczyć szczepienia tylko do nich. Tylko nie wiem, kto ma na ten temat niezależny punkt widzenia i wiedzę medyczną.

  Oczywiście 5*

  Ukłony
 • @All
  .

  "first lady" gay :

  http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_maggio_26/vertice-nato-bruxelles-uomo-le-first-lady-marito-premier-lussemburgo-9d22b320-41e2-11e7-b153-e2fd0d43182d.shtml
 • @RAM 17:14:32
  :)))..."first ciota"
 • @Jasiek 17:09:17
  to nie jest debilizm, to geszeft wszechczasów, którego koczowniki nie przepuszczą...

  oglądnij Jaśku...w tematyce ...

  https://www.youtube.com/watch?v=TfEwGepsWOA
 • Trzeba zlozyc doniesenie do Ministara Sprawiedliwosci pana Zbigniewa Ziobro
  Jest wlasciwy czas i wlasciwa osoba na stanowisku minista sprawiedliwosci pan Ziobro osobiscie bolesnie doswiadczyl patologi w sluzbie zdrowia .
  Zlozenie doniesienia o mozliwosci popelnienia rozmyslnego przestepstwa jest jedyna mozliwoscia, spoleczenstwo polskie nie reaguja juz na informacje [tylko 80 osob na manifestacji w Poznaniu- zenujaca swiadomosc spleczenstwa] poniewaz system indoktrynacji i zastrasznia spwodowal masowa postawe wycofania. Na obiektywizm ministerstwa zdowia nie mozna tez liczyc poniewaz jest strona w sprawie osoby ulokwane w tym ministerstwie nie przyznaja sie tym samym do blednego rozpoznania probemu, doniesienie do miistra sprawiedliwosci [ ze wzgledu na wage problemu] jest to wiec jedyna sensowna mozliwsc jaka widze .Wszczecie drobiazgowego dochodzeenia ujawnlo by ponad wszelka watpliwosc falszywosci kryminogennosc szczepien . Jest wielu lekarzy dobrze znajacych problem szczepien, ktorzy sa zdolni wystapic w charakterze swiadkow i ekspertow[np Dr Jezy Jaskowski czy prof dr hab Dorota Majewska] Jako material dowodowy mozna wykozystac wiele dostepnych materialow opracowanych przez lekarzy. Koronnym argumentem na to ze przedstawiciele medycyny akademickiej moga sie mylic jest bardzo dyskretne odchodzenie od teori cholesterelowej jako przczynie chorob serca i naczyn,skoro pada jedna z fundamentalnych teori medycznych z taka pewoscia gloszona przez ostatnie dziesecioleca to rozumujac najprosciej jest takie same prawdopodobienstwo ze medycy myla sie rowniez w odniesieniu do szczepien. Mysle ze drugim materialem dowodowym jaki nalezalo by przedlozyc organom scigania jest wypowiedz federalnego -kryminalnego prokuratora USA Nico La Hoda on po szczeglowym sledztwie zlozyl oficjalne oswiadzenie dla mediów jako urzednik panstwowy. Mysle ze oganizacja STOP NOP powinna wykozystac droge prawna chocby z tego tez powodu ze w USA obecny prezydent tez jest przekonany o szkodliwosci szczepionek jest wiec wlascwy klimat do zmian prawa w tym obszarze. i uchylenia obowiazku szczepien a idac dalej odrzucenie calej teori imunizacji jako sprokurowanej dla zysku korporacji farmaceutycznych.
 • @trybeus 19:05:04
  "którego koczowniki nie przepuszczą..."

  No nie załamałeś mnie... ;-( jak ja mogłem o nich zapomnieć - przecież nie sposób...

  Mega pozdro i wielkie dzięki za link.
 • Wypowiedz prokuratora USA w sprawie szczepien
  publikowano Wrzesień 1, 2016 Przez a303 W Zdrowie
  Prominentny prokurator obwinia szczepionki za autyzmu swoich dzieci
  Adwokat z San Antonio mówi, że jest przygotowany do podjęcia krytyki na temat jego uwag w niedawnym filmie, w którym obwinia szczepionki za autyzm swoich dzieci. Zaprzysiężony w ubiegłym roku w Bexar County, prokurator kryminalny Nico LaHood i jego żona, Davida, wyrazili swe krytyczne przemyślenia na temat szczepionek w filmie na YouTube zamieszczonym na oficjalnym kanale Vaxxed.

  „Jestem tu, by powiedzieć, że szczepionki mogą i powodują autyzm „, mówi w filmie LaHood. On i jego żona opowiadają o tym, jak ich córka Maya doświadczyła reakcji autoimmunologicznej wkrótce po otrzymaniu szczepionek w szpitalu.

  „To było naprawdę okropne . To było tak okropne, ze musiałam związać ją do snu, bo ona się tak drapała, że zaczęła krwawić”, Davida LaHood powiedziała, opisując objawy -podobne do egzemy -jakie miała jej córka. Matka i ojciec również opowiedzieli o zmianach fizycznych i psychicznych, jakich ich syn, Michael, doświadczył zaraz po szczepieniach.

  „Był bardzo czujnym dzieckiem. Był bardzo rozmowny. Był bardzo szczęśliwy. Dużo się uśmiechał. Uwielbiał, jak ktoś mu się patrzył prosto w oczy”, powiedziała pani LaHood.

  „On miał 18 miesięcy, był tuż po rundzie szczepionek i nagle zaczął robić takie dziwne wykrzywienia buzią. Takie niezależne odruchy (tics)” opisuje LaHood, twierdząc, że w pierwszej chwili myślał, że to było raczej słodkie.

  „Ale dość szybko doszliśmy do wniosku, że to już nie jest słodkie, „ powiedział LaHood, a jego żona, Davida, dodała, że była zaniepokojona, że Michael przestał utrzymywać kontakt wzrokowy.

  „Nastąpiła duża zmiana”, mówi Davida. „Przestał całkowicie patrzyć na ciebie. Przestał reagować na swoje imię zupełnie. A potem zaczęliśmy po prostu widzieć wiele innych zmian – umiejętności motoryczne nie rozwijały się w sposób jak do tej pory”. LaHood powiedział, że w tym czasie rozmawiał z przyjacielem, który PRACOWAŁ jako naukowiec DLA firmy farmaceutycznej Merck i który powiedział jemu, że NIGDY NIE ZASZCZEPIŁ któregokolwiek ze swoich czworga dzieci.

  „Ja poszukuję prawdy. Jestem prokuratorem z zawodu wiec szukam prawdy. MUSZE PODĄŻAĆ ZA DOWODAMI GDZIEKOLWIEK MNIE ZAPROWADZĄ. I NIE MAM UPRZEDZEŃ”. „..Więc zastosowałem to samo podejście, patrząc na ten problem,” mówi Lahood.

  „Brzydzę się oszustwem ,” mówi. „A to, co zostało narzucona na nas , jako wspólnotę – także przez nasz własny, cholerny rzad – JEST OSZUSTWEM. Czy jest to zamierzone, czy nie, wynik jest TEN SAM. ”

  Teraz prokurator musi wytrzymać krytykę ze strony mediów i ludzi na Facebooku, oświadczając, że ma on prawo do wyrażania swych opinii zagwarantowane w Konstytucji (1st Amendment).

  „Niektórzy z nich są wkurzenia , że Lahood, wybrany urzędnik, został nagrany składając swe oświadczenia przy swym biurku w biurze okręgowym”, donosi KENS5 news.

  Lahood twierdzi, że jest on uprawniony do wyrażania swojego zdania podczas gdy jest on w biurze, jak w przypadku innych wybranych urzędników, takich jak prezydent Obama i były gubernator Rick Perry, którzy wyrazili podobne oświadczenia wspierające obowiązkowe szczepienie dzieci.

  „Nie zmuszam nikogo do mojej opinii . Wypowiadam swoje zdanie i myślę, że mam prawo do tego „ powiedział ABC news.
  Nelson Wolff, sędzia z powiatu Bexar, wsparł Lahooda i jego prawo do przedyskutowania kwestii. „… On jest wspaniałym ojcem i jest zaniepokojony. Ma syna z autyzmem. Mam siostrzeńca z autyzmem. Wiem, jak to jest,” Wolff powiedział KSAT news.

  Pomimo krytyki, Lahood mówi, że będzie on nadal zadawać pytania i szukać odpowiedzi, i zachęca rodziców aby poszerzali swą wiedza o przed szczepieniem.

  „Moje opinie są tylko moimi opiniami, opinia ojca, opinia męża, który akurat jest prokuratorem okręgowym. Ludzie maja konstytucyjne zagwarantowane prawo do wyrażania swoich opinii. Wiem, że nie jest ona „politycznie poprawna”, powiedział LaHood..

  Tłumaczenie: Renata

  Źródło: http://www.infowars.com/prominent-district-attorney-blame
 • @Jasiek 19:08:54
  ...właśnie kilka dni temu dostałem z sanepidu upomnienie, że jeśli nie zaszczepię dzieci to dostanę grzywnę 10 tysięcy złotych i żona też dziesięć tysięcy złotych...docelowo możemy dostać po 50 tysięcy złotych każdy...to są właśnie kurwy z sanepidu...na szczęście dobrze że jest stopnop.pl...3 czerwca jest protest w warszawce...zapraszam każdego, komu miłe jest życie i zdrowie małych dzieci...
 • @trybeus 19:01:08
  .

  no niestety, takie koorwy cioty żądzą światem! ... do tego doszło!
 • @trybeus 19:23:01
  "3 czerwca jest protest w warszawce...zapraszam każdego, komu miłe jest życie i zdrowie małych dzieci..."

  Kurde, mam grubo ponad 1000km. Nie wyrobię.

  3m się.
 • Kard. Nycz – Pomóżmy wreszcie potrzebujących uchodźcom!
  .
  – Ważne jest by wreszcie pomoc ludziom, którzy potrzebują pomocy humanitarnej. Dzięki korytarzom humanitarnym Polska mogłaby przyjąć na przykład sieroty oraz osoby wymagające fachowej opieki medycznej, niedostępnej w krajach objętych wojną. – mówił dzisiaj kard. Kazimierz Nycz.
  – Temat ten jest podejmowany od miesięcy na gruncie Kościoła i omawiany w debacie publicznej. Idea ta, wysunięta przez międzynarodową Wspólnotę Sant’Egidio, realizowana jest m.in. we Włoszech i Francji. W program włącza się Caritas tych krajów oraz tamtejsze rządy i samorządy. (…) Czekamy i cieszymy się, że pewne głosy ze strony rządowej w ostatnim czasie się pojawiły. Najważniejszą rzeczą jest cel a nie sprzeczki kto wymyślił korytarze czy też kto będzie tę inicjatywę realizował. Dla mnie jest najważniejsze żeby wreszcie pomóc ludziom, którzy potrzebują pomocy humanitarnej, bo to o to chodzi.Chodzi o to, żeby takie osoby można było przyjmować, tak jak w ramach korytarzy humanitarnych przyjmują ich Włosi czy inne kraje – Korytarze humanitarne są rzeczą pilną, ważną i chrześcijańską. – mówił kardynał Nycz.

  http://prawy.pl/51399-kard-nycz-pomozmy-wreszcie-potrzebujacych-uchodzcom/
 • @RAM 20:46:03
  niech Nycz da pierwszy przykład i przyjmie paru czarnych byczków na kwaterę:))), niech zrobi reality show ...niech im myje i całuje nogi :))...a potem da szyje pod maczetę...on myśli, że katolicy to bezrozumne durnie...
 • @trybeus 19:23:01
  To już taniej byłoby dać pielęgniarce w kieszeń tysiąc zł i poprosić o stempelek.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829